19.05.2017

11.05_Research_Axo Xiamen Dada Burning outside the Xiamen Cultural Palace